IPT voor ondernemers

Als ondernemer spaar je maar best voor een aanvullend pensioen. Een individuele pensioentoezegging (IPT) via je vennootschap is daarvoor erg interessant. Een fiscale circulaire van 31 maart 2022 heeft evenwel een belangrijke impact op je toekomstig pensioenkapitaal en op de premies die je hiervoor kunt storten …

Je vennootschap kan de premies voor de individuele pensioentoezegging volledig aftrekken als beroepskost als aan twee voorwaarden voldaan wordt:

  • Je ontvangt vanuit de vennootschap een regelmatige, maandelijkse bezoldiging.
  • De 80%-regel wordt gerespecteerd. Die zegt dat de som van je wettelijk en je aanvullend pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste normale bezoldiging.

De exacte 80%-grens kan dus jaar na jaar wijzigen. Om te bepalen hoeveel je vennootschap mag storten in de IPT wordt daarom gewerkt met een schatting van je wettelijk pensioen. De circulaire van maart 2022 wijzigt de berekening van die schatting echter.

Wat is er nieuw?

Vroeger werd er een correctiecoëfficiënt gebruikt voor de berekening van  het wettelijk pensioen voor zelfstandigen. Die coëfficiënt is in 2021 afgeschaft. De circulaire stelt nu dat, met ingang van 2021, de schatting van het wettelijk pensioen proportioneel dient te gebeuren. Concreet worden de volgende percentages gehanteerd:

  • voor de jaren waarin je zelfstandig was vóór 2021 wordt je wettelijk pensioen geschat op 25% van je brutobezoldiging voor 2020
  • voor de jaren waarin je zelfstandig was vanaf 2021 wordt je wettelijk pensioen geschat op 50% van je brutobezoldiging.
  • voor jaren als loontrekkende is 50% ook de norm sinds 2021 (voordien was dat 25%).

Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Doordat je wettelijk pensioen in de nieuwe berekeningswijze hoger ingeschat wordt, bereik je sneller de 80%-grens. Dit zorgt ervoor dat

  • het aanvullend pensioenkapitaal dat je kan opbouwen met je IPT lager zal liggen;
  • je minder premie zult kunnen storten

Het is enigszins vreemd dat de nieuwe berekening ingaat vanaf 2021, terwijl de circulaire pas in maart 2022 gepubliceerd werd. De kans is daardoor groot dat de premie die je vennootschap in 2021 of de eerste maanden van 2022 stortte, hoger lag dan wat binnen de 80%-regel toegelaten was. Je makelaar dient een herberekening te maken en indien nodig wordt er met de boekhouder contact genomen om dit fiscaal in orde te brengen.

Wij volgen dit alleszins verder op met jou.

Heb je intussen zelf vragen, neem dan zeker contact met ons op.

Deel dit met uw vrienden